Reglement

Diverse regler for lån af materialer og for brug af bibliotekerne.

Almindelige regler for brug af bibliotekerne

• Bibliotekerne kan benyttes af alle
• Benyttelse af bibliotekerne er normalt gratis
• Bibliotekerne kan kræve depositum af brugere uden fast bopæl i Lolland Kommune
• Bibliotekerne betragter i reglementet unge på 15 år og opefter som voksne, og børn og unge under 15 år betragtes som børn.

Åbne biblioteker
• Om brug af bibliotekerne udenfor den betjente åbningstid – se Åbne biblioteker

Lånerkort
• Sygesikringskortet skal normalt anvendes som lånerkort og bruges som legitimation ved indmeldelse. Indmeldelse kan kun ske ved personligt fremmøde
• Børn under 15 år skal have forældres eller værges underskrift for at kunne låne (Hent indmeldelsesblanket nedenfor). Børn kan få et særligt lånerkort
• Sygesikringskort og lånerkort er personligt og skal anvendes ved hvert lån
• Hvis man mister sit sygesikringskort/lånerkort, skal kortet straks spærres ved henvendelse til biblioteket, så misbrug undgås
• Man er personlig ansvarlig for de materialer, der lånes på kortet, indtil det evt. spærres. Det gælder også hvis kortet overlades til en anden
• Navne- og adresseændring skal meldes til biblioteket hurtigst muligt
• For institutioner og firmaer gælder særlige regler som oplyses på biblioteket


Pinkode
• For benyttelse af selvbetjeningsautomaterne samt ved reservering og fornyelse via bibliotekets hjemmeside kræves en pinkode
• Pinkode fås ved henvendelse til biblioteket
• Børn under 15 år kan få en pinkode, når forældre eller værge giver skriftlig tilladelse

Lån og lånetid
• Alle lån skal registreres ved selvbetjeningsautomaterne
• Afleveringsdatoen for det enkelte materiale fremgår af udlånskvitteringen
• Lånetiden for bøger er 30 dage, dog kun 15 dage for kviklån. Lånetiden for tidskrifter, film og cd-rom og konsolspil er 14 dage.
• Der kan være begrænsninger i lån af særligt efterspurgt materiale
• Lånetiden kan fornyes, hvis materialet ikke er reserveret til andre. De fleste materialer kan fornyes 2 gange – der kan dog være begrænsninger i særligt efterspurgt materiale. Fornyelse kan tidligst ske 14 dage før afleveringsdato.
• Ved aflevering kan man få udskrevet en kvittering for det materiale, der er afleveret
• Hvis materialet afleveres i bibliotekets brevsprække eller postkasse sker dette på eget ansvar
• Oplysninger om lånt materiale slettes, når materialet afleveres
• Hvis lånetiden overskrides, skal der betales gebyr (se Gebyrer). Dette gælder også, hvis materialet fornyes efter lånetidens udløb.
• Biblioteket tilbyder at sende en SMS eller e-mail med besked om snarlig aflevering, men det er lånerens eget ansvar at sikre, at lånetiden overholdes – også hvis beskeden udebliver pga. tekniske fejl.
• Bibliotekets behandling af personoplysninger sker efter persondataloven


Reservering og bestilling
• De fleste materialer kan reserveres
• Reservering af materialer er gratis. Vi henstiller, at man højst har 50 reserveringer/bestillinger stående!
• Materialer, biblioteket ikke selv har, og som kan skaffes fra andre danske biblioteker, kan bestilles uden omkostninger for låneren. Ved materiale skaffet fra udlandet skal låneren betale de hermed forbundne omkostninger (se Bestilling via bibliotek.dk)


Gebyrer
• Der betales gebyr for overskridelse af lånetiden. Takster fremgår af bibliotekets takstblad, der udleveres sammen med reglementet og ved opslag på biblioteket
• Der sendes en hjemkaldelse 14 dage efter afleveringsdatoen.
• Der sendes en regning 5 uger efter afleveringsdatoen.
• Regning sendes til inkasso, når lånetiden er overskredet med 7 uger. Ved overdragelse af en sag til inkasso pålægges Lolland Kommunes normale inkassogebyr.
• Hvis gebyrerne overstiger 200 kr., kan der ske udpantning
• Ubetalte gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne i Kildeskatteloven
• Taksterne gælder for materialer med samme udlåns- og afleveringsdato (se Takster)

 

Erstatninger
• Materiale, der ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand, skal erstattes til den pris, biblioteket fastsætter.
• Videoer, DVD, Cd-rom, konsolspil og evt. andre elektroniske materialer er som følge af lov om ophavsret dyre at anskaffe til udlån på biblioteket. Derfor kan bibliotekets erstatningspris være høj.
Bliver en DVD-film beskadiget eller stjålet hos låneren, gælder der særlige erstatningsregler under forudsætning af, at der foreligger dokumentation i form af forsikrings- eller tyverianmeldelse.
• Hvis et flerbindsværk er bortkommet eller beskadiget, og det kun kan købes samlet, kan biblioteket kræve hele værket erstattet.
• Biblioteket bevarer ejendomsretten til materialer – også til materialer der er erstattede. Derfor skal bortkommet materiale afleveres, hvis det findes. Erstatningsbeløbet (minus gebyrbeløbet) refunderes i op til 2 år mod fremvisning af kvittering

Udelukkelse
• Brugere, der gentagne gange ikke afleverer lånt materiale eller afleverer materialet i beskadiget stand, kan udelukkes fra at låne
• Brugere, der skylder 200 kr. i gebyrer eller derover, kan udelukkes fra at låne til hele gælden er betalt.
• Udelukkelse som følge af ovenstående vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel
• Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger kan bortvises, ligesom misbrug af bibliotekets reglement kan føre til udelukkelse

Benyttelse af bibliotekets lokaler, pc’er m.v.
• Der må ikke ryges i biblioteket
• Mad og drikke må kun indtages efter særlig tilladelse fra personalet
• Mobiltelefoner må ikke benyttes under ophold på biblioteket
• Hunde og andre husdyr må ikke tages med ind på biblioteket (førerhunde undtaget)
• I forbindelse med brug af bibliotekets pc’er findes særlige regler. Spørg personalet
• For brug af bibliotekets printer- og fotokopimaskine opkræves betaling. Takster fremgår af opslag på biblioteket
• Bibliotekspersonalets anvisninger skal følges ved opholdet i bibliotekets lokaler

Beskadigelse af afspilnings- og It-udstyr
• Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger afspilnings- og It-udstyr

Klagevejledning - hvis du er utilfreds med vores service