alt=""

Domsdatabasen

Adgang
Fri adgang
Database med afgørelser fra de danske domstole.

Domsdatabasen er en database, hvor du kan finde og læse udvalgte domme afsagt ved Danmarks Domstole. Formålet med Domsdatabasen er at skabe et fundament til større åbenhed og gennemsigtig i domstolenes arbejde, og give brugerne mulighed for at følge med i rettens arbejde.

Databasens webportal åbnede januar 2022. Den indeholder civile sager samt udvalgte straffesager med særlig offentlig interesse. Domme offentliggøres i hele domsstrenge. Kendelser fra Højesteret og Sø- og Handelsretten vil også kunne indgå.

Øvrige straffesager vil også indgå i databasen, når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret.

I den første periode efter lanceringen vil der være fokus på afgørelser fra de overordnede retter, det vil sige domme fra Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten. Med tiden vil Domsdatabasen også indeholde flere og flere domme fra byretterne.

Dommene i databasen er pseudonymiserede.